Lập trình Led (chạy chữ)

CHAY CHU


VÍ  DỤ 10 CHỮ: THỊNH THÀNH

Chạy từ chữ T sang chữ H, I, N… rồi đến chữ H cuối cùng và giữ lại chữ H

Sau đó bắt đầu từ chữ T sang chữ H, I, N… rồi đến chữ H cuối cùng và giữ lại thêm chữ N

……………………

Trả lời

Tin tức